điều khoản thành viên

Điều 1 Đăng ký thành viên

  1. Phí đăng ký và phí thành viên hàng năm là miễn phí.
  2. Vui lòng đăng ký làm thành viên sau khi đồng ý với thỏa thuận này.
  3. Nhiều đăng ký với cùng một địa chỉ email sẽ không hợp lệ.

Điều 2 Thay đổi thông tin thành viên

Nếu có sự thay đổi về thông tin thành viên như địa chỉ, số điện thoại, v.v., vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Điều 3 Rút tiền thành viên

Nếu một thành viên muốn rút tư cách thành viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email. Sau khi hoàn tất thủ tục rút tiền, bạn sẽ được rút tiền.

Điều 4 Thay đổi hoặc bãi bỏ dịch vụ này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngừng dịch vụ này theo quyết định của mình.