Điều khoản thành viên

Điều 1 Đăng ký thành viên

  1. Miễn phí đăng ký và phí thường niên.
  2. Vui lòng đăng ký làm thành viên sau khi đồng ý với thỏa thuận này.
  3. Không đăng ký được nhiều thành viên cùng một địa chỉ email.

Điều 2 Thay đổi thông tin thành viên

Nếu có sự thay đổi về thông tin thành viên như địa chỉ, số điện thoại..., vui lòng thông báo tới cửa hàng cho chúng tôi.

Điều 3 Hủy tư cách thành viên

Nếu một thành viên muốn hủy tư cách thành viên, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Sau khi hoàn tất thủ tục, tư cách thành viên của bạn sẽ được hủy.

Điều 4 Thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ

Chúng tôi có quyền tự quyết định việc thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ này.