[Về thắc mắc trong mùa đông]

Tôi rất xin lỗi,Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng một số hoạt động sẽ bị đóng cửa trong thời gian sau.Làm.
Đối với các câu hỏi trong khoảng thời gian, ngày 4 tháng 1 (Thứ Ba)Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ trả lời theo thứ tự sau đó.

Thư từ cuối năm và năm mới

  • Ngày 31 tháng 12 năm 2022 (thứ bảy) Chỉ nhận công việc nhận đơn hàng và vận chuyển
  • Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023 Chỉ nhận đặt hàng
  • Ngày 2 tháng 1 năm 2023 (Thứ Hai) đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 (Thứ Ba) Chỉ nhận đơn hàng và vận chuyển